'Tarkaanfiin akkanaa qaama mootummaatiin fudhataman erga jalqabe oolee buleera' - KFO

1 year, 3 months ago 1132 Qoodi

Tibbana Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambi Doollootti ajjeechaa dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu jedhamurratti raawwatame ilaalchisee Kongireesiin Federaalawaa Oromoo (KFO) ibsa baaseera.

Eenyumtuu hojii seeraan alaa yakkaan gaafachiisu raawwatee bakka kamittu yoo qabame, qaama seeraatti dhiyaatee mirkanaa’uu qabu kan jedhe KFO'n, garuu dargaggoon Amanu’eel Wandimmuu Kabbadaa adeemsi kun utuu hin-raawwatamiin adabaabaay bakka jiraattooti magaalaa Dambii Doolloo, godina Qellem Wallaggaa walitti qabamanitti ajjeefamuunsa akka isa gaddisiise ibseera.

KFOn ibsa Caamsaa 06/2013 baasee kanaan, "Taateen akkanaa xoofoo/waancaa guutee waan dhangala’eef ibsa kana baafne malee tarkaanfiin fakkaataan bakka adda addaatti qaama mootummaatiin fudhatamunsa erga jalqabe oolee buleera," jedhe.

KFOn 'taarkaanfiin fakkaataa bakka adda addaatti qaama mootummaatiin fudhataman' jedhe keessaa muraasa haala armaan gadiin tarreesseera.

a) "Godina Gujii aanaa Gooroo Doollaa keessatti mobaalii keetu wal gahii keessatti nutti iyye jedhamee humni mootummaa wal gahii sana gaggeessa ture dargaggoo tokko fuula namoota wal gahii taa’an duratti ajjeeseera."

b) "Godina Wallagga Bahaa magaala Naqamtee keessatti dargaggoota wal bira ta’anii taphataa jiranu humni mootummaa ol itti seenee ajjeesee meeshaa waraana bira ka’ee suura kaaseera."

c) "Godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Asaabii haatii ijoollee afurii Amsaaluu Guddataa odoo maasii keessaa hojjettuu humna mootummaatiin ajjeefamtee ti."

d) "Artisti Haacaaluun qaama/nama hanga yoonaatti abalu jedhamee hin dubbatamneen ajjeefamee firootisaa magaalaa Amboo, godina Shawaa Lixaa keessa gadda taa’anii utuu jiranu humni mootummaa dhukaasa banee ajjeechaa raawwateera."

e) "Achuma godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamee, ajjeefamusa qofa odoo hin taanee akka hin-awwalamne dhorkameera."

f) "Ammas godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti nama sangaatti camadani qotaniiru."

g) "Dargaggoo Kadiroo Biraanuu, Godina Buunnoo Beddellee aanaa Daaphoo keessatti manaa gadi waamamee ija haadha isa deesse/dhalte duratti humna mootummaatiin ajjeefameera."

h) "Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti namoota to’annoo seeraa jala jiranu buufata poolisii keessa gadi baasani ajjeesaniiru."

"Namooti ykn qaamoleen seeraan hin-bulle tarkaanfii agaggee akka fudhatan ni-jiru yoo jedhamellee, qaamni mootummaa garuu ajjeechaa seeraan alaa (extrajudicial) akkanaa ni-fudhata jedhamee hin-eegamu," kan jedhe KFOn, "Taateen akkanaa wayita irra deddeebi’e raawwatamu beekamtii qaama mootummaa ol’aanoo ykn beekamtii hoggantoota mootummaatiin ala akka hin-taane ni-hubatama," jechuun qaama mootummaa ol'aanoo qeeqeera.

KFOn tarkaanfii suukanneessa akkanaa cimsee kan balaaleeffate yoo ta'u, "rakkoo siyaasaa ajjeechaa namoota tokko tokkootiin gonkuma furamu akka hin-danda’amne jala murree beeksifna. Tarkaanfiin akkanaa yoo itti fufe ammoo balaa guddaa hordofsiisuus danda’a," jedhe.

Dhumarrattis, ajjeechaan seeraan alaa lammilee adda addaa irratti raawwatama jiru haattatamaan akka dhaabbatu hubachiisuun, firoota ajjeefamtootafis beenyaan akka kanfalamu yaadachiiseera.

Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ajjeechaan murtee seeraa malee dargaggoo Amaanu'eel irratti raawwatame akkaan isa yaaddessuu himuunsaa ni yaadatama.

Faallaa kanaan hoogganaan biiroo Kominikeeshinii mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa, ''Humnoonni kunneeni kaayyoonsaanii ajjeesuu waan ta'eef humni nageenyaas qaamolee kunneen saaxilee tarkaanfii fudhachuutu irra jira jedheen amana,'' jedhan.

''Humni nama ajjeesee nama jiilchuuf deemu irratti tarkaanfiin gosa kamiiyyuu, bakka kamittuu fudhatamuu qaba. Mootummaan Naannoo Oromiyaas kanaaf kallattii kaa'ee hojjetaa jira'' jedhaniiru.

oromiyaa KFO Amaanu'eel Wandimmuu

Odeessa kana irratti dabalata