Sudaan bishaan Abbayyaa gurraacha gara daangaashee gale akka hir'ate ibsite

11 months ago 1016 Qoodi

Sudaan bara kana baatii Adoolessa keessatti bishaan kiyubiik meetirii biiliyoona 5 (5 bil. m³) Abbayyaa gurraacharra akka argatte Koree Lolaa biyyattii beeksiseera. Korichi Sudaan bara darbe bishaan kiyubiik meetirii biiliyoona 7.8 akka argatte ibsuun, bishaanichi barana akka hir'ate beeksiseera.

Haata'u malee Itoophiyaa keessatti laga Takazee, yeroo Sudaan galu ammoo laga Atbaaraa jedhamu kiyubiik meetirii biiliyoona 4 yoo ta'u, kan bara darberraa walbira qabame yoo ilaalamu caalmaa kiyubiik meetirii biiliyoona 1.2 akka qabus eerameera.

Sudaan bishaan Abbayyaa gurraacha kan bara darberraa akka hir'ate ibsituus, Itoophiyaan garuu Masrii fi Sudaaniif Hidha Laga Abbayyaarra bishaan kiyubiik meetrii biiliyoona 37 waggaatti akka gadhiistu beeksisushee ni yaadatama.

Yeroo ammaa kanatti ol ta'iinsa bishaan Abbayyaa magaalaa guddittii biyyatti Kaartuum keessatti argamu meetira 15.72 yoo ta'u, kun yoo meetira 16.50 ta'e balaa lolaa akka uumamu ibsameera. Koreen Lolaa biyyattis lammiileen biyyattii hunda of eeggannoo akka taasisan waamicha dhiyesseera.

Hidha Haaromsaa Itoophiyaa Sudaan

Odeessa kana irratti dabalata