"Oromiyaatti bara barnootaa haaraatti manneen barnootaa bultii addaa torba hojii eegalu" - BBO

1 year, 11 months ago 1519 Qoodi

Hogganaa Ittaanaan BBO Obbo Alamaayyoo Asaffaa Gaazexaa Bariisaatiif akka ibsanitti, manneen barnootaa bultii addaa haaraa torba dabalaman haala tatamsa’ina koviid-19 irratti hundaahuun bara barnootaa 2013tti hojii baruufi barsiisuu akka eegalan taasifama.

Manneen barnootaa kunneenis haaraa kan ijaaraman osoo hintaane yeroof manneen barnootaa moodela ta’an keessatti kan eegalan ta’uus himaniiru.

Manni barumsichaa yeroo jalqabaaf haala bultii addaan haa jalqabu malee gamoo mataasaa hanga ijaarratutti isuma jirutti fayyadamuun tajaajila bultiin ala, ulaagaa bultii addaa guutuun hojii baruu barsiisuu akka eegalan Obbo Alamaayyoon beeksisaniiru.

Wiirtuulee manneen barnootaa tajaajila bultii addaa laatan itti hojii jalqaban kun giddu-galeessummaan kan filataman yoo ta’u, yeroo dhiyootti akka iftooman dubbataniiru.

Akka ibsasaaniitti, kallattiiwwan afran Oromiyaatti banamuun baruu barsiisuu eegaluuf qophiin kan xumurame yoo ta’u, tajaajila bultiin ala isa kaan guuttachuun baruu barsiisuun itti fufa.

Manneen barnootaa kun bajata mootummaan naannoo Oromiyaa addatti ramaduun hojii baruu barsiisuu eegaluuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus eeraniiru.

Bara barnootaa 2013 keessa manneen barnootaa moodela ta’uun filataman keessatti baruu barsiisuun eegalus, 2014tti gamoo barbaachisaa hunda guuttachuun guutummaatti tajaajila mana barnootaa bultii addaa laachuu akka eegalan ibsaniiru.

Simannaa barataafi barsiisaa ilaalchisuunis ulaagaa manneen barnootaa bultii addaa WMO itti fudhachaa turaniin dorgommiin kan gaggeeffamu ta’uu himaniiru.

Maddi: Gaazexaa Bariisaa

Barnoota oromiyaa BBO

Odeessa kana irratti dabalata