Obbo Jawaar Mohaammadfaa mana sirreessaa Qaalliittiitti tajaajila yaalaa akka argatan murteeffame

1 year, 4 months ago 1143 Qoodi

Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa dhimma yaala Obbo Jawaar Mahaammadfaa namoota afur irratti oliyyannoo Abbaan Alangaa Waliigalaa dhiyeesse kuffise.

Abbaan Alangaa Waliigalaa murtee Manni Murtii Olaanaa Federaalaa damee Lidataa Obbo Jawaar Mahaammadfaan hospitaala dhuunfaa Laandmaark jedhamutti akka yaalamaniif murteesse mormuun ture Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti oliyyannoo kan dhiyeeffate.

Manni murtichaas dhaddacha har'a oolen oliyannoo Abbaa Alangaa kufaa kan taasise yemmuu ta'u, tajaajilli yaalaa hospitaalichaan hidhamtootaaf kennamu garuu idduma Obbo Jawaar Mahaammadfaan itti jiran mana sirreessaa Qaallittii keessatti akka ta'u murteessusaa abukaatoon hidhamtootaa Obbo Milkiyaas Bulchaa himaniiru.

"Ajajni kenname ogeeyyin fayyaa hospitaala Laandmaark jiran gurmaa'uun bakkuma isaan jiranitti dhaqanii yaa yaalan kan jedhudha," jedhan Obbo Milkiyaas.

Haata'u malee "manni murtichaa gama tokkon oliyyannoon abbaa alangaa bu'uura seeraa tokkoyyu hin qabu jechuun murteessee gama biraatin ammoo hospitaalatti akka hin yaalamne, garuu bakkuma to'annoo jala jiranitti gurmuun hakiimootaa dhaqee akka yaalu kan jedhu kan walfaallessudha," jechuun murtee kenname irraa komii akka qaban abukaatoon kun himaniiru.

"Mirgi fayyaa hin daangeeffamne kan mootummaan haala kamiinuu keessa seenuu hin dandeenyedha," kan jedhan abukaatoon hidhamtootaa Obbo Milkiyaas Bulchaa, "hospitaala ciisanii yaalun kan barbaachisu yoo ta'e, hakiimni sa'aa dheeraa kan bira turu yoo ta'e, akkasumas meeshaalen hospitaala keessaa gara mana hidhaatti socho'uu hin dandeenye yoo jiraatan irraa fayyadamuu hin danda'an.

Kanaaf mirga wal'aansa fayyaa guutuu argachuu isaanii waan hin mirkaneessineef murtii mana murtiirraa komii qabna," jedhan.

Komii kanas qaama mana murtichaa sadarkaa oliif iyyachuuf karoora akka qaban himaniiru.

Abbaan Alangaa Waliigalaa dhimma yaalaa Obbo Jawaar Mahaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanaafi Obbo Dajanee Xaafaa ilaalchisuun ture kan Mana Murtii Waliigalaa Federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffate.

Hospitaalli 'Landmark General Hospital' jedhamu magaalaa Finfinnee naannoo Meeksiikootti kan argamudha.

Maddi: BBC

Mana Murtii JawarMohammed Dhaddacha BaqqalaaGarbaa

Odeessa kana irratti dabalata