NEAEA: Qormaanni biyyaalessaa bara kana kutaa 12 qofaaf ni kennama

2 years, 6 months ago 1474 Qoodi

Qormaanni biyyaalessaa bara kana kutaa 12 qofaaf akka kennamu, Ejensiin qormaa fi madaallii barnootaa biyyaalessaa beeksise.

Ejensichi akka jedhetti, qormaanni biyyaalessaa xumura kutaa 10 akka hin jirre dursinee beeksifnus, dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa tokko tokko akka waan qormaatni kutaa 10ffaa jiruutti barattoota qormaataaf qopheessaa jiraachuu bira geenyeerra jedhe.

Haa ta'uutii qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaa akka hin jirree fi qormaatuma daree qofa akka qoramuu qaban naannolee hunda xalayaan beeksifnee turre jedhan Daarektarri olaanaan Ejensichaa obbo Tawaldee Gabra Igzaabeer Kana booda Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa qofatti kan kennamu ta'uu barattoota, Maatii barattootaa fi manneen barnootaas beekuu qabus jedhaniiru obbo tawaldeen.

Maddi: EBC

NEAEA

Odeessa kana irratti dabalata