"Milishaan Amaaraa naannoo Oromiyaa fi ummata Walloorratti bobbaafaman gadhiisanii bahuu qabu" - ABO

1 year, 4 months ago 1403 Qoodi

Milishaa fi humni addaa naannoo Amaaraa meeshaa waraanaa hidhachuun naannicha keessa, Godina Addaa Bulchiinsa Oromiyaa aanaalee akka Haxaayee, Afraataa, Jiillee fi bakkoota biroo keessatti uummata meeshaa maleeyyii irratti dhukaasuun balaa qaqqabsiisaa akka jiran gabaasaaleen maddeen amanamoorraa nu gahaa jira" jechuun kan eegalu ibsi ABOn har'a Bitootessa 13 bara 2013 ALI (22/03/2021) baasee kun, bulchiinsi naannoo Amaaraa ibsa Bitootessaa 21, bara 2021 baaseen, nagaa buusuu fi ol-aantummaa seeraa kabachiisuuf sababa jedhuun milishoota isaa naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobbaasuusaa ifatti amanuusaa yaadachiiseera.

ABO'n aanaalee jedhaman sana keessatti sodaan nageenyaa osuma jiraateellee ejjennoo humni nageenyaa Oromiyaa osoo jiruu naannoon Amaaraa milishaa fi humna addaasaa daangaa Oromiyaa cabsee seensisuu hin qabu jedhu akka qabu ibsuun, maxxansaaleen aaraa-gubataa sabaa-himaalee hawaasaarratti bahan Haxaayee, Afraataa fi Jiillee keessatti milishaan naannoo Amaaraa dhukaasa guddaa banuun uummata nagaarratti miidhaa qaqqabsiisuu akka hin hafne argisiisa jedheera.

Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) ibsa kanaan haleellaan "gatii hin qabne" jedhe kun kan uummata nagaa fi qabeenya isaaniirratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabbatee, milishootni aanaalee sana keessatti bobbaafaman dafanii akka gadhiisanii bahan gaafateera.

"Akkuma naannoo Tigiraayii fi Beenishaangul-Gumuz keessatti qabatamaan argamettis, milishaan naannoo Amaaraa daangaa naannolee cabsanii seenuun uummata fayyaaleyyi irratti dhukaasa bananii miidhaa qaqqabsiisu. Gochi anatu-caalaa akkasii kunimmoo lolli sabummaa irratti hundaawe saboota gidduutti akka ka’u taasisa. Kanaaf, hagam dadhabaa ta’ullee, mootummaan federaalaa milishaan Amaaraa lammiilee shororkeessuu fi jiruufi jireenya guyyuu isaanii keessa akka hin galleef hatattamaan dhaabsisuu qaba," jedhe ABO.

Gama biraatin yeroo ammaa kana bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti Godinoota Qeellam Wallaggaa-aanaalee Gidaamii, Haawaa Galaan (Gabaa-Arbii), Muggiifi bakkoota biroo, Wallagga Bahaa aanaalee Hangar Guutee (Guttin) fi Haroo-Limmuu, Horroo Guduruu Wallaggaa-aanaalee Agamsaafi Amuuruu, Shawaa Dhihaa-aanaalee Gindabarat fi Jalduu, Shawaa Kaabaa- aanaa Dharraa fi naannooshee keessatti milishootni naannoo Amaaraa akka seenanii jiran odeessa qabataamaa jiraachun ibseera ABO'n.

"Milishootni kuni maaliif aanaalee eeraman kana keessa akka seenan beekuu baannullee, sababa isaaniitiin kan ka’e uummatni bakkoota kanaa fi naannoo-saa jiraatan sodaa fi yaaddoo guddaa keessa jiru. Kanaan duras taanaan, milishaa fi humni addaa naannoo Amaaraa uummata Gumuz jumlaan kan fixee fi, naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti lammiilee Oromiyaa akkasumas naannoo Tigiraay keessatti Tigiroota hedduu haleeluun isaa yaadannoo dhihooti," kan jedhe ABO, gocha badii humni kuni kanaan-dura raawwateen waan beekamuuf, amma humni Amaaraa kunneen hedduminaan gara Oromiyaatti bobbaafamuun isaanii jiraattota naannoo sanaa sodaafi yaaddoo nageenyaa hamaa keessa galchuu ibseera.

Hooggantootni mootummaa federaalaa milishoota naannoo Amaaraa kan Oromiyaa bakkoota gara-garaa keessatti bobbaafamanii jiran dafanii akka baasanii fi, uummata fayyaaleyyii Oromiyaa gocha badiifi suukkanneessaa milishaan Amaaraa raawwaturraa akka tiksaniif kan gaafate ABO'n, "hawaasni addunyaa gocha badii milishoota naannoo Amaaraa kanaa fi balaa inni uummattoota Itoophiyaa akkasumas nageenya gaanfa Afrikaa irratti baatee deemu akka jala-bu’ee hordofuuf waamicha taasifna" jedheera.

oromiyaa Amaaraa Walloo ABO

Odeessa kana irratti dabalata