"Loltoonni Eertiraa ummata Lixa Oromiyaa irratti dararaa suukkanneessaa irraan gahaa jiru" - ABO

11 months, 3 weeks ago 1456 Qoodi

ABO yeroo dheeraaf humni hidhate biyya alaa kan Eertiraa dhimma Itoophiyaa keessa seenuun nageenya biyyaa fi naannoo Gaanfa Afrikaa walxaxaa akka taasisu ibsaa turuu yaadachiisuun kan eegalu ibsi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Caamsaa 30,2021 baasee kana, qooda fudhannaan loltoota Eertiraa ol’aantummaa biyyaa (sovereignty) cabsuu qofa utuu hin taane amallii fi gochaan loltootni kuni ummata siviliirratti raawwachaa jiran badii daangaa hin qabnee fi dhiittaa mirga namaa hamaa fidaa jiraachu ibseera.

"Gochaa suukkanneessan ummata Tigiraay irratti raawwatamee fi ummata addunyaatiin mirkanaawe amma biyya Oromiyaa keessatti bal’inaan mul’achaa jira. Akkuma waliigaltee dhoksaa gartuun Itoophiyaa bulchina jedhanii fi mootummaa Eertiraa gidduutti ta’etti humni Eertiraa kan hidhate biyya Oromiyaa fi naannoo Beenishaangul Gumuzitti bobba’ee gochaa suukkanneessaa kaaba Itoophiyaatti raawwatame naannoo kanattis dabalaa jira," jedhe ABOn.

Baatii Ebla 2021 keessa Kutaan Waraana Eritiraa (Battalions) gara zoonilee Oromiyaa - Horroo Guduruu, Qeellam Wallaggaa, Dhiha Wallaggaa, Gujii, Booranaa fi naannoo Matakkal (Benishangul-Gumuz) bobbaasuudhan wmmata hin hidhanne reebuu, ajjeessuu, meeshaa saamuu, dubartii fi ijoollee gudeeduu fi juumlaan nama hidhuu isaaniif ragaa qabatamaa qabaachu ibseera.

Yeroo ammaa kanatti ammoo gocha walfakkaataan Dhiha Oromiyaa, Godina Horroo Guduruu, Abbayi Coomman keessatti raawwatamaa jiraachuu maddeen qabatamaarra argachu kan himu ABOn, Caamsaa 29, 2021 Godina Horroo Guduruu, Aanaa Abbayi commaan naannoo warshaa Sukkaarratti loltoota Eertiraa jiraattota dararaa jiraachu fi naannoo mooraa 4ffaa jedhamee beekamutti namoota irraa bilbla harkaa fuudhanii caccabsaa jiraachuu, namoota reebuu akkasumas ummata nagaa mana hidhaatti guraa jiraachu isaani akka odeeffate ibseera, ABOn ibsa baasee kanaan.

"Loltootni Eeritiraa kuni namoota maqaan isaanii Obbo Namoomsaa Hatahuu jedhamu haadha warraa isaanii aadde Yashii Dassaalee jedhaman daa'ima waaggaa tokkoo waliin erga haadha warraa fi abbaa warraa reebanii hidhanii akka jiran nuuf mirkanaawee jira. Akka maddeen keenya mirkaneessetti loltootni Eeritiraa kuni Afaanota biyya keessatti dubbataman waan hin beekneef gaaffii tokko malee nama reebanii juumlaan hidhaatti guuraa akka jiranii dha," jechuun ibseera.

"Lammiileen Oromiyaa fi ummatni Benishangul Gumuz gochaa sukkanneessaaf humnni Eertiraa hidhatee isiniitti bobba’ee akka jiru beektanii tokkummaadhan akka of ittistan gadi jabeessinee isin hubachiifna," kan jedhe ABO, uummatni addunyaa, Gamtaa Afrikaa (AU) fi qaamota Mootummoota Gamtoomanii (UN bodies) akka loltootni Eeritiraa Oromiyaa keessaa bahan dhiibbaa akka godhanii fi gocha isaanii jala bu’anii akka hordofan gaafateera.

Itoophiyaa oromiyaa Eertiraa ABO

Odeessa kana irratti dabalata