"Hojjettoota Oromiyaa 15,000 ta'an Finfinneetti mana jireenyaa ni argatu" - Addee Caaltuu Saanii

1 year, 5 months ago 1589 Qoodi

Miseensota Caffee dabalatee hojjettoota Mootummaa Oromiyaa Finfinneetti hojjetan kuma 15 ta'aniif magaalaa Finfinneetti mana jireenyaa akka argataniif hojjetamaa jiraachuun ibsame.

Pirezdaantii Ittaantuun Oromiyaa Addee Caaltuu Saanii walga'ii idilee 13ffaa, waggaa 6ffaa, bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaa kaleessaa kaasee Adaamaa, Galma Abbaa Gadaa, galma Caffeetti ta'amaa jirurratti kana kan ibsan.

Kanaan dura hojjettoonni mootummaa waldaadhaan gurmaa'anii akka lafa fudhatan taasifamus ijaarrachuuf humna kan qaban %6 kan hincalle waan ta'aniif rakkoo mana jireenyaasaanii furuun hin danda'amne jedhaniiru.

Hojjettoonni Oromiyaa magaalaa Finfinneetti hojjetan baay'eensaanii magaalota Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinnee waan jirataniif tajaajila si'ataa kennuurratti dhiibbaa uumaa waan jiruuf haalli isaan Finfinneetti mana argatan mijataa jiraachuus kaasu.

Akka Addee Caaltuun jedhanitti filannoowwan biroo hojjettoonniifi jiraattonni Oromiyaa abbaa manaa itti ta'anis mijataa kan jiru yoo ta'u, kunis labsiidhaan kan deggaramu ta'a.

Haaluma kanaan wixineen labsii misooma, bulchiinsaafi dabarsa manneenii Naannoo Oromiyaa Caffeef dhihaate labsii lakkoofsa 231/2013 ta'uun sagaleesagalee guutudhaan ragga'eera.

oromiyaa Caffee Oromiyaa Finfinnee

Odeessa kana irratti dabalata