Himatamaa Janaraal Sa'aare Mokonniin faa ajjeesuun himatame, du'aan akka adabamu gaafatame

1 year, 1 month ago 1502 Qoodi

Shuumii Itaamaajora Raayyaa Ittisa Biyyaa kan turan Janaraal Sa'aare Mokonniinifi Mejar Janaraal Gazaa'i Abarraa ajjeesuun mana murtiitti balleessaa kan jedhame Kumalaa Masaafint Xigaabuu du'aan akka adabamu Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa gaafate.

Abbaan Alangaa har'a Waxabajjii 11, 2013 Mana Murtii Federaalaatti yaada adabbii dhiyeesseen himatamaa kanarra ulfaateessitu adabbii sadi eereera. Himatamaan kun yakka kana kan raawwate itti gaafatamummaa kennameef karaa hin malleen fayyadamuun ta'uu, waliigaltee yakka raawwachuuf godhameen ta'uusaa fi yakka kana kan raawwate hogganaa olaanaa irratti ta'u akka adabbii ulfaateessitutti tarreessuun murtii du'aan akka adabamu gaafateera.

Abukaatoonni himatamichaa gama isaanin himatamaan kun rikardii yakka akka hin qabne ibsuun akkasumas namoota yakka kana raawwachuuf isa waliin waliigaltee godhaniiru jedhaman hundu himannaan isaani yeroo addaan cite jiru kanatti kun akka adabbii ulfaateessitu qabamu akka hin qabne eeraniiru. Dabalataan amala gaarii akka qabu, maatii harkasaa eegan akka jiranii fi Raayyaa Ittisa Biyyaa keessatti waggaa jahaaf tajaajilusaa eeruun adabbii Abbaa Alangaan gaafate akka hin murtoofne gaafataniiru.

Yaada bitaaf mirgaa kan dhaggeeffate manni murtii federaalaa, Abbaan Alangaa yaada adabbii Abukaatoota himatamicha dhiyeessan irratti qorannoo gaggeessu xumuree guyyaa beellamaan dura mana murtiif akka galchu ajajeera. Manni Murtichi Kumalaa Masaafint Xigaabuu irratti murtoo adabbii dabarsuuf Waxabajjii 21, 2013f beellamuun oolmaa dhaddachicha xumureera.

Madda: Ethiopia Insider

Dhaddacha Mana Murtii Sa'aare Mokonniin

Odeessa kana irratti dabalata