"Guutuu Oromiyaatti barnoonni Wiixata dhufurraa kaasee ni eegala" - Biiroo Barnoota Oromiyaa

1 year, 8 months ago 2944 Qoodi

Naannoo Oromiyaatti barnoonni sadarkaa duraa fi lammaffaa torbee Wiixata darbee jalqabuuf ture, sababa haaldureen barnootaa hin xumuramneef yeroo hin beekamnetti dheerachuun isaa ni yaadatama.

Hogganaa itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Galaanaa W/Mikaa'el BBC'tti akka himanitti, sababoota ijoo yeroon barnootaa akka fulduratti butamu taasisan keessaa, haguuggiin afaanii fi funyaanii (maaskiin) akkaataa yaadameen dhihaachuu dhabuudha.

Haa ta'uutii maaskiin kuni ammas taanaan akkaataa yaadameen waan hin argamneef, yeroon barnootaa gubachuurra barnoota jalqabuuf murtaa'uu himan.

"Maaskii yoo arganne arganne, yoo argachuu baannes barnoonni ni eegala. Maatiin barattootaa kanarratti ijoollee isaanii nigargaaru jennee yaanna.

Kanaafuu guutuu Oromiyaatti barnoonni Wiixata dhufurraa kaasee ni eegala" jedhan.

Barattoota Naannoo Oromiyaatiif maaskiin barbaachisu miliyoona 60 caalu biyya keessatti omishuufis ta'e alaa galchuun yeroo waan fudhatuuf, barnoonni itti fufaatii maaskiinis yeroo argametti barattootaaf kan kennamu ta'uus eeran.

Naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 8ffaa fi 12ffaa barumsa eegalanii jiraachuun ni yaadatama.

Gama kaaniin qormaanni biyyaalessaa Itoophiyaa kutaa 12ffaa yeroo hin beekamnetti darbuu Ministeerri Barnootaa ibseera.

Qorumsi kan dabarfameef dhiibbaa haalli nageenyaa biyyattii yeroo ammaa uumeeni jedhan De'eetaan Ministeera Barnootaa Obbo Miiliyoon Maatiwoos, ibsa guyyaa Kibxataa kennanniin.

Maddi: BBC

Barnoota oromiyaa BBO

Odeessa kana irratti dabalata