Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin guyyaa 9ffaaf mana hidhaa jirti

1 year, 3 months ago 803 Qoodi

Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa erga to'annoo jala oolte guyyaa saddeet kan darbe ta'uus, hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaanne himame.

Masarat Guraandhala 03/2013 ganama humnoota nageenya mootummaatiin mana jireenya isheetii qabamte magaala Finfinnee buufata Poolisii Karramaarraatti akka hidhamte 'GAHSO' gabaase ture.

Abbaan manaa Masarat, Obbo Eeliyaas Tasfaayee 'Addis Standard'iif akka himanitti Masarat guyyaama qabamte sana Godina Addaa Naannawaa Finfinnee buufata Poolisii Galaanitti dabarfamteetti.

Eeliyaas akka himanitti, Masarat erga hidhamtee as dhukkubsachaa jirtuus wal'aansa akka hin arganne dhorkamteetti. Masarat dhukkubni kan itti hammaate ta'uus, buufatni Poolisii Galaan ykn isa buufata Poolisii 'Galaan Mazagaajaa' jedhamuun beekamu Koomishinii Poolisii Oromiyaarra ajaja akka hin arganne maatii isheetti himaniiru.

Gaazexeessituun Masarat Dhaabaa tibba darbe namoota uffannaa keelloo uffatanii dhaddacha Obbo Jawaar Mohaammad fa'a irratti argaman jedhamanii hidhamanii boodarra himannaan irratti dhiyaate ture mana murtiitti kufaa taasifame hiikaman keessa tokko turte.

Dhukkubichi yeroo san akka ishee jalqabe kan himu abbaan manaashee Eeliyaas, "Lafa qorraa fi hin mijanneerratti rafte, ergasii dhukkubsachaa jirti," jedhaniiru.

Si'a lammaffaaf yeroo hidhamtu, hidhaan kun "ajaja olirraa dhufe" akka ta'e kan isheef himame yoo ta'u, mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin guyyaa saddeet ol mana hidhaa keessatti dabarsaa jirti.

Mana Murtii Masarat Dhaabaa OMN

Odeessa kana irratti dabalata