Filannoo 2013: Filannoo Paartiin Badhaadhinaa kutaalee Oromiyaa baay'ee keessatti 'qofaasaa' dorgome

1 year, 1 month ago 1055 Qoodi

Kaleessa Waxabajjii 14, 2013 magaalaa guddittii Godina Shawaa Lixaa, Amboo dabalatee bakkeewwan naannoo Oromiyaa baay'ee keessatti filannoo biyyaaleessaa marsaa 6ffaa bakka paartilee morkattoota hin jirreetti, paartii biyya bulchaa jiru Paartii Badhaadhinaa qofa filannoof bakka dhiyaate jirutti ummanni ganama barii kaasee hanga galgalaatti sagaleesaa kennaa oole.

Filannichi wayita gaggeeffamu humni nageenyaa lakkoofsaan baay'ee ta'u to'annoo gochaa kan ture yoo ta'u, sochiin magaalaa Amboos daangeeffame kan ture fi sochiin geejjibaas magaalaa Amboo, Gudar fi Gincii dabalatee naannolee isaanitti hin turre.

Godina Shawaa Lixaatti Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataaf kaadhimamtoota 18 akkasumas Mana Maree Naannoof kaadhimamtoota 43 galmaa'aniiru. Godina kana keessaa Buraayyuutti Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataaf kaadhimamaa tokko kan galmeessise Paartii Tokkummaa fi Walqixxummaa akkasumas Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataaf kaadhimamaa tokko fi Mana Maree Naannoof kaadhimamaa tokko kan galmeessise Paartii Walqixxummaa fi Bilisummaa Oromoo ala Paartiin Badhaadhinaa qofa naannolee filannoo hundatti dorgomaa ta'e dhiyaateera.

Paartileen naannoo Oromiyaa keessatti deeggarsa guddaa akka qaban himamu; Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) fi Kongireesii Federaalawaa Oromoo (KFO) ji'oota muraasa dura sababoota gaaffilee waajjiroota isaani jalaa cufame akka banaman, hoggantoota olaanoo paartii dabalatee miseensota isaani hidhaarra jiran akka hiikaman jechuun gaafataniif mootummaarra deebii barbaadamu argachu waan hin dandeenyeef filannoo baranaa irraa 'dhiibamanii' akka bahan beeksisu isaani ni yaadatama.

¤ Haleellaa lubbuu namoota sadi galaafate...

Godina Shawaa Lixaa Aanaa Liban Jaawwii ganda qonnaan bulaa Agal Gobboo, magaalaa guddoo aanaa Liiban Jaawwii Baabbich jedhamu naannoo filannoo Noonnootti haleellaa namoota hidhataniin gaafa Wiixataa raawwateen lubbuun namootaa darbuu qondaaltoonni himan.

‘’Buufata filannoo keenya Noonnoo jedhamurratti buufata lamatti namoonni hidhatan adeemsicha jeequuf yaalanii haalli adda citee akka ture odeeffannoon amma Oromiyaa irraa dhufe ni agarsiisa,’’ jedhan, walitti qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Birtukaan Miidhaksaa ibsa Wiixata galgala miidiyaaleef kennaniin.

Haata’u malee, miidhaan dhaqqabuu isaa waan dubbatan hin qaban. Qondaalli Boordii Filannoo Biyyaalessaa biroo garuu poolisii dabalatee namoonni sadii lubbuu dhabuu himaniiru.

‘’Hogganaa tokko, poolisii Oromiyaa tokkoofi milishaa tokkotu boqote. Ajjeechaan bakka buufata filannootti raawwachuu dhageenye,’’ jechuunis himan.

Bulchaan Godina Shawaa Lixaa Obbo Diriirsaa Waaqumaa erga haleellaan kun raawwate booda adeemsi filannicha ganama kan addaan cite yoo ta'u, waaree booda filannoon adeemsifamuu himan.

oromiyaa Filannoo2013 Siyaasa Oromoo

Odeessa kana irratti dabalata