'Eertiraan gabrummaafi koloniif harka hin laanne'- Pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii

1 year, 2 months ago 1654 Qoodi

Pireezidant Isaayyaas Afawarqii walabummaa Eertiraa waggaa 30'ffaa sababeeffachuun ergaa dhaamaniin 'Eertiraan gabrummaafi koloniif harka hin laanne' jechuun dubbatan.

Biyyattiin bara 1991 walabummaa ishee yeroo goonfatteerraa eegalee waggoota soddomman darbaniif pireezidantii biyyattii kan ta'aan Isaayyaas Afawarqii, biyyi isaanii ''gabrummaa, sirna kolonii, burjaajessitoota, abbootii humnaafi cunqursaaf'' harka hin kennine jedhan haasaa isaanii Wiixata sirna magaalaa Asmaraatti qophaaye irratti.

Sirna yaadannoo waggaa 30ffaa kanarratti pireezidant Isaayyaas, naannichaatti rakkoo uumuun Eertiraa harka isaanii galchuuf yaalanii jechuun qaama ittiin jedhan maqaa osoo hin dhahiin qeeqaniiru.

Haata'u malee haasaan isaanii kun daangaa Itoophiyaa waliin Eertiraan qooddattutti lola waggoota 20 oliif tureen walqabata.

Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad waldhibdee waggoota 20'f biyyoota lamaan gidduu ture nagaan hiikuu isaaniif bara 2019'tti badhaasa Noobeelii Nagaa injifachuun isaanii ni yaadatama.

Pireezidant Isaayyaas itti dabalanuus ''obsi lafa keenya nu jalaa fudhatame ilaalchisee agarsiifne, bu'aa buuseera'' jedhan.

Hariiroon gaariin waggoota kurna lamaan booda biyyoota ollaa lamaan gidduutti bara 2019'tti eegale osoo waggaa lama caalaa hin turiin, Sadaasa darbe lollii naannoo Tigraay yoo eegalu haala walxaxaa keessa galeera.

Lola mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuuf gaggeefameedha jedhuun keessatti, loltootni Eertiraa kallattiin hirmaachaa akka jiran jalqaba dhaabbileeniifi biyyootni alaa erga saaxilanii booda mootummaan Itoophiyaa haalaa ture dhumarratti amaneera.

Qoqqobbii Viizaa Ameerikaaf deebii Eertiraa...

Hirmaannaa fi badii loltootni Eertiraa lola naannoo Tigraay keessatti qabaniin walqabatee mootummaan Ameerikaa aanga'oota Eertiraa dabalatee qaamolee kaan irrattis qoqqobbii dhorkaa viizaa keesseetti.

Ibsa kana hordofee mootummaan Itoophiyaa hariiroo Ameerikaa waliin qabu keessa deebi'ee qorachuuf akka dirqamu kan beeksise yommuu ta'u, Ministeerri Haajaa Alaa Eertiraa ibsa Kibxata Caamsaa 25, 2021 baaseen qoqqobbiin US ''mootummaa Eertiraa naasisuu'' beeksiseera.

Rakkoon naannoo Tigraay sababa takkattii gareen TPLF Sadaasa 3, 2021 haleellaa eegaleen jalqabee kan jedhu ibsi mootummaa Eertiraa kun, ''Eertiraan qabiyyeefi jechoota'' ibsa qoqqobbii US'n ''naateettii'' jedha.

Adeemsi hamaan TPLF Itoophiyaa, Eertiraafi Gaanfa Afrikaaf badaa turee jedhee, ''dhugaa kana dabsuun Eertiraatti quba qabuun sababa kan hin qabne(defies logic) fi sadarkaa kamiinuu fudhatama kan hin qabnee'' jechuun ibse.

Qoqqobbiin US kun jala bultii kabaja guyyaa Walabummaa biyyattiitti kan ibsame ta'uun ammoo safartuu gaarummaa isa xiqqaa kan darbeedha jedha ibsi mootummaa Eertiraa.

''Tarkaanfiin ibsame seera qabeessummaafi nageenya fi tasgabbii naannichaa hin jajjabeessuu'' jechuunis balaaleffateera.

Maddi: BBC

Itoophiyaa TPLF Eertiraa Isaayyaas Afawarqii Tigraay

Odeessa kana irratti dabalata