Dhaddacha: "Yeroo lammataaf shororkeessummaan himatamuu kootti nan boona" – Jawaar Mohaammad

1 year, 8 months ago 3835 Qoodi

Obbo Jawaar Mohaammadiifi himatamtoonni kaan labsii farra shororkeessummaa bahe cabsuun himataman Mana Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha Lidataatti dhihaatan.

Galmeen Abbaa Alangee akka agarsiisutti kanneen himataman 24 dha. Isaanis: Jawaar Siraaj Mahaammad, Baqqala Garbaa, Hamzaa Adaana, Guutuu Mul'isaa, Dajanee Xaafa, Mastawaard, Arafaat Abubakar Kadir, Amaan Qaalluu Baatii, Alamaayyoo Galataa, fi miidiyaa OMN.

Akkasumas Dajanee Guutamaa, Mallasa Dirribsaa, Shamsaddin Xahaa, Boonaa Tibilee, Birhaana masqal Abbaba, Tsaggaaye Araarsaa, Ajajaa 50 Yaalamwarq Asaffaa, fi Saajin Olaanaa Geetuu Tarrafa.

Dabalataan, Ajajaa 10 Taamiraat Huseen, Saajin Olaanaa Bashir Huseen, Ajajaa 50 Sabbooqaa Qaaqoo, Ajajaa 50 Kennee Duumechaa, Ajajaa 50 Daawit Abdataa fi Boggaala Dirribsaa dha.

Himatamtootaaf himanni barreeffamaan kan kennameef yoo ta'u manni murtichaa himata himatamtoota irratti dhiyaate dubbisuuf Kamisa Fulbaana 14 bara 2013ti beellama qabateera.

Dhaddacha har'aa irratti Obbo Dajanee Xaafaa, Mastawaard, bakka bu'aan miidiyaa OMN, Obbo Dajanee Guutamaa, Birhaana masqal Abbaba Sanyii fi Tsaggaaye Araarsaa hin argamne.

¤ Himatamtootni maal jedhan?

Dhaddacha har'aa irratti jalqaba kan dubbatan Obbo Jawaar Mahaammad "qabsoo sirna haqaa fi walqixxummaa sabootaa biyya kanaaf taasiseen yeroo lammaffaaf shororkeessummaan himatamuu koof nan boona'' jedhan.

"Nuyi kan himatamne yakka hojjennee osoo hin taanee filannoo keessaa nu baasuuf akka ta'e irra deddeebin dubbanneerra.

''Nu qofas osoo hin taanee himata Obbo Iskindiri himatanis ilaalleerra. Isaanis sochii magaala Finfinneetti taasisanin waan sodaatamaniifi malee yakka hojjetanii natti hin fakkaatu" jechuun dubbatan.

Kana malees Obbo Jawaar tibbana hoggansa ABO adda qoodun hojiin dhaabicha diiguf taasifamus filannoo keessaa baasufi jechuun himataniiru.

''...kana booda biyya kana keessatti namni dhuunfaa fi gareen kamiyyuu sirna abbaa irree hundeessee, filannoo burjaajessee, mormitoota hidhee aangoorran tura kan jedhu yoo ta'e abjuu qofa osoo hin taanee biyyattiifis balaa guddaa kan qabu waan ta'ef siyaasa biyya keenyaa marii fi filannoo bilisaa qofaan hiikuu akka qabnu hubachiisuun barbaada" jedhan.

Dura taa'aa Itti - aanaan KFO Obbo Baqqala Garbaa gama isaaniin "tokko olaantummaaf fiiga nuyi garuu wal qixxummaaf ni qabsoofna" jechuun dubbatan.

"Mana murtii 'fakkeessaa' kanaatti yeroon dhaabbadhu kun isa sadaffaati" jechuun haasaa kan eegalan Obbo Baqqala Garbaa "iddoo kanatti ragaan sobaa al lama narratti bahamee yeroo tokko waggaan saddet narratti murtaa'e. Yeroo kaan immoo himatni addaan citeera" jedhan.

Miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaan duulli bal'aan irratti taasifamaa akka ture kan himan Obbo Baqqalaan "himata narratti dhiyaate keessaa tokko iddoo Haagara Maaram jedhamutti 'nafxanyaan' kana booda nun bitu (bulchu) jettee ergaa ergiteera kan jedhudha.

''Dhugaadha kana booda 'nafxanyaan' nun bitu. Kun waan danda'amu miti. Gonkumaa hin ta'u. Dhaloota 'nafxanyaan' bitamuuf qophaa'e miti" jechuun dubbatan.

Kana boodas walqixxummaa sabaaf sablammootaaf qabsaa'uu akka itti fufanis himan.

"Dhiiga keenyarratti Itoophiyaan hunda keenyaaf qixa taate ni ijaarramti" kan jedhan Obbo Baqqalaa Garbaa "galmi kun galma haqaa ' fitih addaaraash ' jedhamaa haqarratti garuu ni qoosama" jechuun dubbatan.

Kana malees "manni kun sagalee qabaatee osoo dubbatee ijoollee Oromoo wareegaman ni dubbata ture. Manni murtii kun 'auschwitz' Oromooti. Mana Oromootni itti dhumanidha.

''Har'a dabareen nu qaqqabeera. Dhiiga keenyaan garuu kan biroon bilisa ni bahu" jechuun dubbatan.

Maddi: BBC

JawarMohammed Dhaddacha BakeleGerba

Odeessa kana irratti dabalata