COVID-19: "Koronaavaayirasiin Amerikaatti namoota hanga 200,000 ajjeesuu danda'a "

2 years, 1 month ago 945 Qoodi

Dursaan ogeessotaa mootummaa Ameerikaa namoonni qabaman dabaluun isaa itti fufee jennaan namoonni 200,000 ta'an du'uu danda'u jechuun akeekkachiisan.

Dursaan koree addaa ittisa koronaavaayirasii bulchiinsi Tiraamp ijaaree Dr. Antoonii Faa'uchii tilmaama kana kan kennan Dilbata ture.

"Wanta amma argaa jirru kana ilaaluudhaan, namoonni 100,000 fi 200,000 gidduu ta'an du'uu danda'u," jechuun CNN'tti himan.

Haata'u malee, of eeggannoo barbaachisuuf ammoo waamicha hatatattamaas dhiyeessaniiru.

"Ani akka kun ta'u hin fedhu, tilmaama jijjiiramuu danda'udha. Ameerikaan yeroo ammaa sadarkaa addunyaatti baayyina namoota koronaavaayirasiin qabamaniin dursaa waan jirtuuf weerara kanaaf "xiyyeeffannoo" addunyaa keessa jirti."

"Niiwu Yoork keessatti rakkoon hamaan nu mudateera. Niiwu Orliyaan keessattis rakkoon hamaan nu mudateera. Akkasuma ammoo naannoowwan biroottis rakkoo hamaan biroo nu qunnamuu mala ta'a," jedhan.

"Qorannoon qabatamaan hojiirra akka oolu arguun barbaada. Yoo sana gochuu dandeenyeef, dhorkaawwan kaa'aman hanga tokko deebisne kaasuu dandeenya," jedhan dursaan ogeessotaa kun.

Gutummaa Ameerikaatti yoo xiqqaate namoonni 125,433 ta'an koronaavaayirasiin qabamuun isaanii kan m mirkanaa'e yoo ta'u 2,201 kan ta'an ammoo du'aniiru.

Namoota koronaavaayirasiin haaraa qabaman gabaafameen Ameerikaan torban darbe keessa Chaayinaafi Xaaliyaaniin caaltee dursaa jirti.

Haata'u malee, lakkoofsi namoota du'anuu garuu biyyoota biroo keessatti caalaa gadi bu'aadha.

Keessumaa namoota Itilii, Ispeeniifi Chaayinaa keessatti kan du'an waliin wal-bira qabamee yoo ilaalamu akka lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniitti kan du'an xiqqaadha.

Madda:- CNN fi OBN

COVID19 Ameerikaa

Odeessa kana irratti dabalata