Barnoota: "Barana Oromiyaatti deeskii tokkorra barataa tokko qofatu taa’a" - MNO

1 year, 10 months ago 1239 Qoodi

Qondaalli Mootummaan Naannoo Oromiyaa Obbo Addisu Araggaa ganama kana fuula Fesbuukii isaaniirratti akka ibsanitti barana barumsi marsaadhaan eegala.

Haala baniinsa Manneen Barnootaa Naannoo Oromiyaa

1⃣. Marsaa jalqabaa Onkololeessa 16 baratoota kutaa 8 fi 12 buleeyyii hundaa fi manneen barnootaa magaalota aanaa keessatti argamanii fi manneen barnootaa gandoota baadiyyaa keessatti argaman hunda keessatti kan eegalamu ta’a.

2⃣. Marsaa 2ffaa Onkololeessa 30 manneen barnoota magaalota giddu galeessa godina 13 keessa jiran keessatti kan eegalamu ta’a.

3⃣. Marsaa 3ffaa Sadaasa 15 manneen barnoota magaalota Finfinnee marsanii jiranii kan akka Bishooftuu, Dukam, Galaan Lagaxaafoo Lagadaadhii, Sabbataa fi Sulultaa… tti kan eegalamu ta’a.

Tatamsa'inni Vaayirasii Koronaa akka barattoota hin hubneef akka pirootookolii Ministerri Eegumsa Fayyaa baaseen daree tokko keessatti barataa 20 – 25 qofa teessisuun barnootni kan kennamu ta’a. Deeskii tokkorra barataa tokko qofatu taa’a.

Mana Barnoota tokko keessatti dareen barumsaa 8 yoo hin caalle dabaree tokkotti barattootni 200 caaluu hin qaban, M/B tokko dabaree tokkotti barataa 1000 ol barsiisuu hin danda’amu.

Barattootaaf aguuggiin fuulaa fi funyaanii, akkasumas meeshaaleen qulqullinaaf barbaachisan bilisaan mootummaan ni dhiyeessa.

©Addisu Araggaa Qixxeessaa

Barnoota MNO oromiyaa AddisuAraggaa

Odeessa kana irratti dabalata