Barattoonni qormaata biyyooleessaa kutaa 12ffaa fudhatan 702 qabxii 600 ol galmeessan

1 year, 1 month ago 8111 Qoodi

Firii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee Ejansiin Madaallii Barnoota fi Qormaata Biyyaalessaa ibsa laateera.

Daayreektarri Olaanaan Ejansii Madaallii Barnootaa fi Qormaataa Biyyaalessaa Dooktar Dilaamoo Otoree, qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2012 kan galmaa’ee, kan qoramee akkasumas bu’aan argamee olaanaa ta’uu ibsaniiru.

Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2012 fudhatan 702 qabxii 600 ol galmeessuun isaanii ibsameera.

Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa 2012 fudhatan walakkaa ol (55.7%) firii qormaaticha 350 ol galmeessaniiru.

Ibsichaan firiin qormaatichaa kan bara darbee wal bira qabamee yoo ilaallamuu fooyya’aa ta’uu kan ibsamee yoo ta’u, barattoonni firii qormaatichaa 600 ol 702 ta’uu ibsameera.

Firii olaanaa bara kana galmaa’ees 669 ta’uu daayreektarichi himaniiru.

Barattoonnis fuula marsaariitii hawaasaa eejensichaarratti akkasumas ergaa gababa 8181 lakkoofsa adda qormaataa isaanii galchuun Bitootessa 21/2013 ALI irraa eegalanii firii isaanii ilaallachuu ni danda’u jedhaniiru.

Yeroon seensaa yuunvarsiitii fi qabxiin darbiinsaa ilaalchisee Ministeeraa Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa olaanoo waliin hojjetamaa jiraachuu Dooktar Dilaamoo Otoree himaniiru.

NEAEA Qormaata Biyyoolessaa kutaa 12ffaa Ministeera Barnoota

Odeessa kana irratti dabalata