AMMEE: Itoophiyaan noottii birrii 200 haaraa ifoomsite, kaan jijjiirte

1 year, 11 months ago 1892 Qoodi

Mootumaan Itoophiyaa noottii birrii 200 haaraa ifoomse, kaan jijjiiruu beeksise. Ministirri Muummee Abiy Ahimad fuula tiwiitaraa isaaniirratti Wiixata har'aa ganama akka beeksisanitti noottiin birrii 10, 50 fi 100 jijjiirameera. Kana dura kan hin turremmoo noottiin birrii 200 qophaa'u beeksisan.

Kaayyoo noottii birrii jijjiiruun barbaachiseef yoo ibsan wantoota seeraan alaa qarshiin deeggaru to'achuuf dandeessisa jedhan. Akka fakkenyaattis, malaammaltummaafi kontirobaandii kaasan.

Akkitti noottiin qarshii haaraa qophaa'e maallaqa fakkeeffamuun dalagamu to'achuu akka dandeessisullee ibsan.

Noottiin birrii kuni yoomi eegale hojiirra akka oolus ta'e lammiileen yeroon isaa noottii durii baankitti deebisan ifa hin taasifamne.

Ministirri Muummee Abiy Ahimad erga gara aangootti dhufani as riiformii siyaasaafi diinagdee gaggeessaniiru. Gama diinagdeen, akka fakkeenyaatti garri tokko dhaabbata Itiyoo Telekoom dhaabbata dhuunfaatti akka darbu murteessaniiru.

Baatii Caamsaa darbe Baankiin Biyyaalessaa Itoophiyaa baankiiwwan daldalaa biyyittii keessa jiran hanga maallaqaa callaan guyyaatti baasii gochuuf hayyaman daangessee ture.

Baankichi akka beeksisetti maallaqni baankileen guyyaatti baasii akka ta'u hayyaman nama dhuunfaaf 200,000 kaampaniiwwan yoo ta'an ammoo 300,000 akka ta'u beeksisuun ni yaadatama.

Sababoota kuni murtaa'e keessaa tokko daddabarsa maallaqaa seeraan alaa to'achuu yoo barbaachisedha jedhu hayyuun BBCn dubbise.

Biyyi ollaa Itoophiyaa Keeniyaan waggaa dura maallaqashee jijjiiruun ni yaadatama.

Maddi: BBC

Diinagdee Itoophiyaa Noottii Baankii

Odeessa kana irratti dabalata