Ameerikaatti Poolisoonni afur du'a nama gurraachaa sababa ta'an ari'aman

1 year, 11 months ago 897 Qoodi

Poolisoonni Mineesotaa afuur nama gurraachaa poolisootaan mormarra ejjetamee to'annoo jala osoo oolfamuu lubbuun darbe keessaa harka qaban hojiirraa ariyaman.

Guyyaa kaleessaa viidiyoon poolisoonni nama gurraacha maqaan isaa Joorji Filooyid jedhamu to'annoo jala oolchuuf jedhanii poolisiin aadiin inni tokko morma Joorji irra jilbaan daqiiqaawwan murtaahaniif yoo dhaabbatu fi Joorji ''afuura baafachuu hin dandeenye'' yeroo jedhu waraabame miidiyaalee hawaasarratti gadhiifameera.

Namoota daandiirra dhaabbatan poolisiin gocha kana akka dhaabu watwaachaa jiran keessa tokkoon ture viidiyoon kun kan warraabame.

FBI taatee Mineyaapoliis Wiixataa kana akka qoratu eegaluu beekiseera.

Kantiibaan magaalichaa Jaakoob Fireey gocha kana hadheeffatanii kan balaaleffatan yoo ta'u, tarkaanfii hojiirraa ari'uu poolisoota adii du'a isaa keessaa harka qabaniinis murtee sirrii jedhaniiru.

Taatee Mineyaapoliis kanaaf sababa kan ta'e tajaajilamaan tokko $20 kan sobaan waa shamatuu yaaluu isaatiin poolisoonni waamaman.

Bakka poolisoonni argaman sanitti ammoo namni eenyummaan isaa adda hin baane konkolaataarra ta'ee ture. Poolisiin Konkolaataarraa isa buusee harka hidhuuf yoo jedhu namni kun diduu jalqabee jedha ibsi poolisii.

Viidiyoo daqiiqaa 10 namni karaarra dhaabbatu waraabe kanaan namni gurraachi kun poolisii tokkoon lafarra yeroo ciibsamu ''na hin ajjeesinaa'' jechaa ture.

Namoonni haalicha ilaalaa turan Poolisiin kun jilba isaa morma nama gurraacha kanarraa akka kaasu irra deddeebiin gaafachaa turan.

Ajjeechaa Filooyid kan hordofee namoonni hedduun hiriira bahuun mormiifi dheekkamsa akkasumas gadda isaanii ibsa jiru.

Miidiyaa hawaasaarrattis namni hedduun gocha kanatti dheekkamuun barreessaa jiru.

Maddi: BBC

Ameerikaa ajjeechaa Gurraacha

Odeessa kana irratti dabalata