''Amallee Miidhamtootarra doorsifni gahaa jira' '- Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa

1 year, 12 months ago 1113 Qoodi

Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa Art. Haacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoo dhalateefi sarbama mirga manoomaa mudate torbee lamaan darbaniif Oromiyaa keessatti naannolee rakkoon mudatee turetti garee qorannoo gaggeessu isaa ibsa Hagayya 14 baaseen beeksiseera.

Haaluma kanaanis naannolee rakkoon keessatti dhalate 40 ta'anitti garee qorannoo erguun maatii miidhaan irra gahe, dhuga baatotaafi hooggantoota mootummaa dubbisuun ragaa walitti qabuuf yaaluus ibseera.

Komishinichi argannoo qorannoo isaa guutuu duudhaalee mirga namoomaa waliin wali biratti madaalee dhiyeenyatti kan gabaasu ta'uu himuun, dhimmootni attattamatti furmaata argachuu qaban jedhu eereera.

Kanneen keessaa inni jalqabaa ammallee miidhaan nurra gahuu mala jedhanii jiraattota yaadan kan jedhu ilaallata.

Naannolee rakkoon keessatti dhalatee ture amma tasgabbiin fooyyee qabu jiraatus naannolee tokko tokkotti lubbuu namaa, qaamaafi qabeenyarra miidhaan qaqqabuu danda'a yaaddoon jedhu jiraachuu dhaabbatichi hubadheera jedheera.

Namootni naannolee kana keessa jiraataniifi kanaan dura miidhamuu isaanii gabaasan, ammallee gareelee adda addaan doorsifni irra gahaa akka jiru himaniiru jedheera.

Akka fakkeenyaattis magaalaa Dodolaa keessatti A.L.I Adoolessa 9, maqaan namoota 60 ta'anii tarreefamee yoo magaalattii gadhiistanii hin baatan ta'e tarkaanfiin isin irratti fudhatama waraqaan jedhu bittinaa'uu, magaalaa Baatuuttis miidhamtootni ammaas magaalaa kana gadhiisa baha dorsifni jedhu bilbilaafi qaamaan isaan gahaa kan jiru ta'uu eereera.

Dabalataaniis magaala Shaashamannee keessatti namootni hin beekamne manarra naanna'uun qarshii kuma 5-10 hin fiddan taanaan ammas qabeenyi keessan ni gubata, isin ajjeefna dorsifni jedhu isaan qaqqabuu miidhamtootni himaniiru jedheera gabaasichi.

Naannolee akka Buraayuu addatti ammoo naannoo Kattaatti qaamoleen nageenyaa osoo hin hafiin namootni reebichi irraan gahaafi doorsifamaa akka jiran hubadheeraa jedheera Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa.

Naannolee kana keessatti mootummaan Federaalaafi Naannoo Oromiyaa qorannoo gaggeessanii balleesitoota akka adda baasaniifi rakkoo kana akka to'atan yaada dhiyeesseera.

Qaamoleen seera eegsisaniifi nageenya tiksaniis gaafatama isaanii yeroo bahan mirga namoomaa haala kabajeen akka raawwatan gaafateera.

Naannolee yaaddoon nageenyaa isaan mudateen alattis kannen biroo sakkaman adda baasuun eegumsi dabalataa akka taasifamus gaafateera.

Miidhamtoota kana qaamaanis, diinagdeenis, xiinsammuunis deebisanii ijaaruun barabaachisaa waan ta'eef deeggarsa namoomaa kennuuniis dhimma isa lammataa furmaata atattamaa barbaadu ta'uu gabaasichi eereera.

Maddi: BBC

EHRC Itoophiyaa oromiyaa siyaasa

Odeessa kana irratti dabalata