Ajjeechaa Artiisti Haacaaluutin kan himatamee Xilaahuun Yaamii hidha umrii guutuun itti murtaa'e

9 months, 3 weeks ago 1432 Qoodi

Ajjeechaa artiisti Haacaaluu Hundeessaan kan himatamee Xilaahuun Yaamii hidha umrii guutuun irratti murtaa'eera.

Murtichi kan laatamee Mana Murtii Olaanaa Federalaa Lidaataa ramaddii 2ffaa dhaddacha yakka farra shororkaa fi dhimmoota mootummaanidha.

Dhaddachi har’as kan taa'ame murtoo adabbichaa laachuufi jedhameera.

Kanaafis himatamaa tokkoffaan Xilaahun Yaamii hidha umrii guutuun akka adabamuu murtaa’eera.

Himatamaa 2ffaan Kabbadaa Gammachuu hidha waggaa 18 akka adabamuu kan murtaa’e yoo ta’uu, himatamaa 3ffaan Abdii Alamaayyoo irratti ammoo hidha salphaa baatii 6'n akka adabamuu murtaa’eera.

Dhaddacha Xilaahuun Yaamii Haacaaluu Hundeessaa

Odeessa kana irratti dabalata